Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού των ΟΤΑ για το 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 14626 – 26/02/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.”

Παρατίθενται παρακάτω και τα σχετικά Παραρτήματα: