Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Αναθέτουσα Αρχή και σχετικές λεπτομέρειες για την εκπόνηση των μελετών

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 2504/20.05.2022, οι υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36607/1330/16.05.2022 και υπ. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/36859/1335/16.05.2022 Αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο: “Ορισμός Αναθέτουσας αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών οριοθέτησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1.β του άρθρου 14 του ν. 4759/2020” και “Ορισμός Αναθέτουσας Αρχής και καθορισμός κάθε αναγκαίας σχετικής λεπτομέρειας για την εκπόνηση των μελετών καταγραφής/αναγνώρισης οδών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της περ. δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 “, αντίστοιχα.