Προγράμματα Εκπόνησης Μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 6046/20-12-2021, η υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903 – 17/12/2021 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ Τμήμα Προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»“.

Όπως αναφέρεται στην Απόφαση: «Τα Προγράμματα Εκπόνησης Μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων εγκρίνονται τμηματικά, με χρονικό επιμερισμό των αναθέσεων των μελετών, με στόχο την ολοκλήρωσή τους, έως την 30η Ιουνίου 2025. Με την παρούσα Απόφαση καταρτίζεται το Β΄ Τμήμα των Προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού, το οποίο περιλαμβάνει εκατόν είκοσι οκτώ (128) και επτά (7) μελέτες Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων».