Πρακτική άσκηση/Μαθητεία σε χώρους εργασίας καταρτιζόμενων των Ε.Σ.Κ. σε θέσεις που προσφέρονται από ΟΤΑ

Εκδόθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 5706 – 8/11/2022, η υπ’ Αριθμ. K5/135264 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, δια βίου Μάθησης και Νεολαίας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης, που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 13 αναφέρεται ότι η πρακτική άσκηση/μαθητεία σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ε.Σ.Κ. εκτός από τις περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση πραγματοποίησής της και δύναται να πραγματοποιείται σε θέσεις που προσφέρονται από φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α’ και β’ Βαθμού και επιχειρήσεις, οι οποίοι στο πλαίσιο σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης καλούνται «εργοδότες», με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και του Κανονισμού Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ., και με ευθύνη της Ε.Σ.Κ. στην οποία φοιτούν.