Πράσινο Ταμείο: Πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης

Δημοσιεύθηκε η υπ. Αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/78732/489 – 24/08/2021 Πρόσκληση, από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: “Πρόσκληση των αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ- Διαδικασία αξιολόγησης″.

Σύμφωνα με την πρόσκληση:

Το Πράσινο Ταμείο καλεί τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης, να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας από απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ για το έτος 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Τα αιτήματα και τα απαιτούμενα συνδευτικά έγγραφα (Έντυπο καταχώρησης στοιχείων περιβαλλοντικών ζημιών από αποθέσεις αποβλήτων άγνωστης προέλευσης), να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου και να αποσταλούν με ηλ. ταχυδρομείο στο ΣΥΓΑΠΕΖ μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2021.