Πράσινο Ταμείο: Καμία νέα παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου 2022, για την σύνταξη Σ.Φ.Η.Ο.

Όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου του, στις 12/05/2022 το Πράσινο Ταμείο:

“Με βάση σχετικό επίσημο έγγραφο του ΥΠ.ΕΝ., δεν θα δοθεί καμία Παράταση για την σύνταξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) πέραν της 30ης Ιουνίου 2022,όσον αφορά την Α’ Πρόσκληση. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει οι ενταγμένοι Δήμοι να έχουν υποβάλλει στο Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠ.ΕΝ. τα  σχετικά παραδοτέα, σύμφωνα με τις διατάξεις Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27997/211 «Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142)».”.