Πράσινο Ταμείο: Διευκρίνιση σχετικά με προγραμματικές συμβάσεις Προγράμματος Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

Όπως ενημέρωσε με Δελτίο Τύπου του, στις 19/10/2022, το Πράσινο Ταμείο:

Σχετικά με την προθεσμία δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), διευκρινίζουμε ότι οι Δήμοι που πρόκειται να συνάψουν προγραμματική σύμβαση, υποχρεούνται να προχωρήσουν σε δημοσίευση της Σύμβασης στη Διαύγεια έως και τις 30/12/2022. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.