Πράσινο Ταμείο: Β’ Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το Πρόγραμμα “Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων”

Δημοσιεύθηκε στο site του Πράσινου Ταμείου, η Β’ Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του προγράμματος «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων κατά το διάστημα 11 Οκτωβρίου 2021 – 22 Οκτωβρίου 2021.

Οδηγός

Πρόσκληση

Απόφαση

Επιλέξιμοι Δήμοι

Επίσης, με Δελτίο Τύπου την 01/10/2021, το Πράσινο Ταμείο ενημερώνει ότι: “Κατόπιν της υπ’ αριθμό 223.6/29-09-2021 Αποφάσεως του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, δίνεται η δυνατότητα για όσους ενταγμένους δήμους της Α’ πρόσκλησης δεν κατέστη δυνατό να δημοσιεύσουν έως 30/09/2021 τη Διακήρυξη ή την Πρόσκληση τους στο ΚΗΜΔΗΣ – χρονικό όριο που είχε τεθεί για την οριστική ένταξη των προσωρινών δικαιούχων στην Α’ πρόσκληση – να αιτηθούν στο Πράσινο Ταμείο προκειμένου να συμπεριληφθούν στη Β’ Πρόσκληση. Η αίτηση θα υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου (Δήμαρχο ή Υπηρεσία)“.

Οι αιτήσεις, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1-10-2021 έως 10-10-2021 στα mailsfho@prasinotameio.gr και info@prasinotameio.gr.