Πράσινο Ταμείο: Έως τις 31/07/2023, η υποβολή προτάσεων για την “Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019”

Με την Υπ’ Αριθμ. 252.9/2022 Απόφασή του, το Πράσινο Ταμείο αποφασίζει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στην Πρόσκληση με αριθμ. Πρωτ. 7883/27-12-2019 και κωδικό «Κ.Χ. 2019» του Πράσινου Ταμείου, μέχρι την 31-7-2023, προκειμένου οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Απόκτηση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019.».