Πράσινο Ταμείο: Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. 246.3.8/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: “Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», έτους 2021”.

Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την Αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων.