Πράσινο Ταμείο: Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση».

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 217.6 / 21-07-2021, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: “Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση».

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των έργων είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων.