Πράσινο Ταμείο: Ένταξη Έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. 257.5.2/2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την αποφασίστηκε η ένταξη των έργων των πινάκων 1 και 2, για τις ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Α΄ και Β΄ του Π.Ι. 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου και συγκεκριμένα:

  1. ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΚΡΑΝΝΩΝ – 183.000,00€
  2. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 10ου Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ – 210.756,00 € και
  3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ – 169.665,73€

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου:

“Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων”.