Πράσινο Ταμείο: Ένταξη Έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αριθμ. 251.3.3/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την αποφασίστηκε:

  1. Η ένταξη των έργων των πινάκων 1 και 2 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Α΄ και Β΄ Π.Ι. 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Έτους 2021, σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.
  2. Η ένταξη του έργου του πίνακα 3 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Έτη 2019 – 2020 Β’ Πρόσκληση , Α.Π.1 : Αστική Αναζωογόνηση 2020 σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου:

“Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων Έργων. ”.