Πράσινο Ταμείο: Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ αριθμ. 250.1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την αποφασίστηκε:

  1. Την ένταξη των έργων των πινάκων 1 και 2 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Α΄ και Β΄ Π.Ι. 2021 στον Άξονα Προτεραιότητας 2 : «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια των σχετικών Προσκλήσεων του Πράσινου Ταμείου.

Σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου:

“Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων Έργων.”.