υπ’ αριθμ. 238.3.3/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου