Πράσινο Ταμείο: Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 222.2.2/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: “Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση».

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου:

“Για την εκτέλεση των εν λόγω έργων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων”.