Πράσινο Ταμείο: Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 221.1.3/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: “Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»”.

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, “απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των έργων είναι η λήψη όλων των προβλεπόμενων αδειοδοτήσεων. Επίσης, για τα έργα διαμόρφωσης παιδικών χαρών, η πιστοποίηση καταλληλότητας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποπληρωμή των αντίστοιχων έργων“.