Πράσινο Ταμείο: Έγκριση πίνακα δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών έργων: α) Αστικής Αναζωογόνησης β) απομάκρυνσης αποβλήτων-κατεδάφισης αυθαιρέτων, του Χ.Π. Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 216.4.2/2021 – 07.07.2021, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με θέμα: “Έγκριση του πίνακα δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών έργων : α) Αστικής Αναζωογόνησης και β) απομάκρυνσης αποβλήτων-κατεδάφισης αυθαιρέτων, του Χ.Π. Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”.