Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις: Υποχρέωση Δήμων για ανάρτηση banner

Με σχετικό Έγγραφό του, το Υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποιεί σε Δήμους και Περιφέρειες ότι, με την υπ’ αρ. 14900/8-2-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγκρίθηκε το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».

Το Υπουργείο καλεί τους Δήμους και τις Περιφέρειες, να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τον σύνδεσμο https://bit.ly/3Fp8LeT, με αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΠΔΣ. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες Β2 και Β3 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, τίθενται σταδιακά για όλες τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς ποσοτικοί στόχοι για τη διενέργεια Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων σε καθορισμένες κατηγορίες αγαθών, υπηρεσιών και έργων δεσμευτικής και μη δεσμευτικής εφαρμογής αντίστοιχα και καλούνται να συμβάλουν στην υλοποίησή τους κατά τα προβλεπόμενα για τον Φορέα τους.