Πράξη διορισμού Προέδρου και συμβούλων νέας Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων – Κατάργηση ΕΑΑΔΗΣΥ

Σε συνέχεια του Νόμου 4912/2022, με την παρ.1 του Άρθρου 17 του οποίου, ορίζεται πως:

“Από την έκδοση της πράξης διορισμού Προέδρου και τουλάχιστον έξι (6) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων του άρθρου 347 του ν. 4412/2016, όπως το Άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του ν. 4912/2022:

(α) η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), καταργείται και το σύνολο των δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και εννόμων σχέσεών της, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4013/2011, περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Αρχή του ν. 4412/2016,

(β) δίκες της Αρχής του Ν. 4013/2011 συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία λογίζεται ως καθολικός διάδοχος της Αρχής του ν. 4013/2011,

(γ) όλα τα υφιστάμενα ταμειακά υπόλοιπα της Αρχής του ν. 4013/2011 μεταφέρονται στην Αρχή του ν. 4412/2016, η οποία συνεχίζει την εκτέλεση του τρέχοντος Προϋπολογισμού.”,

δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 908/30.09.2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 29/27.9.2022, με την οποία διορίζονται ο Πρόεδρος και 8 Σύμβουλοι της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.).