ΠΟΛ 1047/2015 Γεν.Γραμματεία Εσόδων

13/02/2015

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και στ΄ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013.