ΠΟΛ 1034/2015, Υπουργείου Οικονομικών

03/02/2015

Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167).