Ποιοι Δήμοι λαμβάνουν έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη των αναγκών τους

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ.Πρωτ.: 79903 – 20/11/2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.”.