Πληρωμή ελάχιστα νομοθετημένου μισθού κατά τη διάρκεια γονικής άδειας

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 142281– 18/10/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο επισημαίνεται ότι στους απασχολούμενους στον Δημόσιο Τομέα, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ και μόνιμοι), και ανεξαρτήτως του μισθολογικού καθεστώτος βάσει του οποίου αμείβονται (ενιαίο ή ειδικό μισθολόγιο), οι οποίοι λαμβάνουν τη γονική άδεια του άρθρου 28 του ν. 4808/2021, καθώς και την άδεια άνευ αποδοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΥΚ και του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία παροχή για κάθε τέκνο, ποσού ίσου με το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780 €).