Πληρωμές μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 4268/11-08-2022, η υπ’ Αριθμ. οικ. 113186 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με την οποία προστίθεται νέα παρ. στο άρθρο 12 της υπ’ αρ. 2/37345/0004/ 4-6-2010 (Β’ 784) ΚΥΑ και παρέχεται η δυνατότητα σε Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ, καθώς και σε Φορείς του δημοσίου τομέα, δημιουργίας εξατομικευμένου πίνακα κωδικών κρατήσεων στο σύστημα της ΕΑΠ, τους οποίους θα χαρακτηρίζουν οι ίδιοι ανάλογα με τη χρήση τους αναφέροντας και το λογαριασμό ΙΒΑΝ, στον οποίο θα αποδίδεται το ποσό που ανά περίπτωση θα παρακρατείται από τους δικαιούχους μισθοδοσίας. 

Μέσω αυτής της ενέργειας, παρέχεται η δυνατότητα να τακτοποιούνται οφειλές προς τους ίδιους (αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές) ή τρίτους (συλλόγους, διατροφές, κατασχέσεις).