Πλαίσιο Εκπόνησης Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021, η υπ. Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)“.

Στην Απόφαση αυτή, προσδιορίζονται οι τεχνικές οδηγίες και το πλαίσιο εκπόνησης “Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας” (Σ.Α.Π.), ενώ επιπλέον καθορίζονται οι διαδικασίες εκπόνησης, εξέτασης, χαρακτηρισμού παρακολούθησης και εποπτείας των Σ.Α.Π., με στόχο την προώθηση της Αστικής προσβασιμότητας.