υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/166/7957 – 20/05/2022 Εγκύκλιος