Πλήρωση κενών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών με μετάταξη μέσω ΕΣΚ

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/841/14864 – 06/08/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία διευκρινίζονται ζητήματα της υπ. αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ. 13420/30.6.2021 Εγκυκλίου, σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων ΔΕ Τηλεφωνητών, μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.