Πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές για επιμόρφωση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6051/20-12-2021, η υπ’ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388 – 17/12/2021 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης»“, όπου και προσδιορίζονται οι Πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές.