Περίοδοι Υποβολής Α.Π.Δ. έτους 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 338446 – 17/12/2020 Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021»”.