Πενταετής αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα και παραγραφής των σχετικών απαιτήσεων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 94670 / 21-12-2021 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν. 1337/1983) και παραγραφή των απαιτήσεων, που απορρέει από αυτές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην Απόφαση: «Ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας του δικαιώματος των Ο.Τ.Α. προς βεβαίωση εισφοράς σε χρήμα είναι πενταετής και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η κύρωση της οικείας πράξης εφαρμογής, με την επιφύλαξη των οριζομένων εξαιρετικών περιπτώσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των σχετικών απαιτήσεων των Ο.Τ.Α.».

Επιπλέον, πως «ο χρόνος παραγραφής προς είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών των υπόχρεων ιδιοκτητών από τις εισφορές σε χρήμα, είναι επίσης πενταετής (5) και άρχεται από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έλαβε χώρα η οριστική βεβαίωση αυτών».