Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 860 – 25/02/2022, η υπ’ Αριθμ. 6479 ΕΞ 2022 – 22/02/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.”.