Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0.PA – Υπαλλήλων, σε φορείς του δημοσίου τομέα

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚΒ’ 5373/07-09-2023 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 39624 ΕΞ 2023/06-09-2023 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα την “Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0.PA – Υπαλλήλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”.