Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0.PA – Υπαλλήλων, σε φορείς του δημοσίου τομέα

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 3414/20-05-2023 η Υπ΄Αριθμ. 24566 ΕΞ 2023 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα τη “Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0.PA – Υπαλλήλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”.