Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0.PA- σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2356/ 12-04-2023  η υπ’ Αριθμ.18873 ΕΞ 2023/10-04-2023 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα την “Διάθεση Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης”.