Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0.PA – Υπαλλήλων, σε φορείς του δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2352 – 12/4/2023, η υπ’ Αριθμ. 18866 ΕΞ 2023 – 10/4/2023 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα την: “Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αυθεντικοποίηση Χρηστών oAuth 2.0.PA – Υπαλλήλων», σε φορείς του δημοσίου τομέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”.