Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5930 – 21/11/2022, η υπ’ Αριθμ. 47573 ΕΞ 2022 – 15/11/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.”.