Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στο ΕΚΔΔΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 2565 – 24/05/2022, η υπ’ Αριθμ. 19302 ΕΞ 2022 – 19/05/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα: “Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”.