Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων του οικονομικού έτους 2015

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253)απόφασης.