Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας καταδικασθέντων, χωρίς αμοιβή

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 6259/12.12.2022, η υπ’ Αριθμ. 56169 – 17/11/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών, με την οποία ορίζονται οι Φορείς – Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή Μη Κερδοσκοπικά Πρόσωπα Ιδιωτικού  Δικαίου – στους οποίους παρέχεται η Κοινωφελής Εργασία καταδικασθέντων χωρίς αμοιβή. Με την ως άνω Απόφαση, ορίζονται επίσης, η οργάνωση της παροχής Κοινωφελούς Εργασίας, η διαδικασία επιλογής,  ανάθεσης και επίβλεψης της σχετικής εργασίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, δημιουργείται μια ψηφιακή Πλατφόρμα, η οποία θα περιλαμβάνει τους Φορείς που θα απασχολούν καταδικασθέντες σε παροχή Κοινωφελούς Εργασίας, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση.

Μετά από Πρόσκληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι Φορείς μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ένταξης στην πλατφόρμα, περιγράφοντας επαρκώς το Τμήμα στο οποίο ανήκει η κάθε θέση που προσφέρουν και τη φύση της εργασίας (τις απαιτήσεις, το χρόνο περάτωσης της εργασίας, το ωράριο κ.τ.λ.), όπως αυτά θα αναφέρονται και στην εκάστοτε στήλη της πλατφόρμας.