Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις αμοιβαίες μετατάξεις και το ΕΣΚ σε Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030 -15/10/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διευκρινίσεις για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και λοιπές διευκρινίσεις στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ΕΣΚ.”