Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου

Δημοσιέυτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 257127 – 14/10/2020 Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ”.