Διάθεση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας Δήμων της Κ.Ε.Δ.Ε.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2643 – 30/06/2020, η υπ’Αριθμ. 16658 ΕΞ 2020 – 22/6/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα: “Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για την λήψη αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.”