Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου

Με Ανακοίνωσή του στις 12/05/2022, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφέρει τα εξής:

“Μετά από σχετικό ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης του Προϋπολογισμού των προτάσεων που έχει κατατεθεί στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου” σε ένα εύρος διαφοράς 10-15%, εφόσον δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο της πρότασης. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την 16-05-2022 (Β’ υποβολή) επικαιροποιημένα η Αίτηση Χρηματοδότησης, το Τεχνικό Δελτίο και ο Προϋπολογισμός”.