Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 639/30-01-2024 η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 14750 ΕΞ 2024/29-01-2024 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα την “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.”.

Με βάση την ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, από τις 30/01/2024 μέχρι και τις 31/03/2024 δεν συνάπτονται νέες συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, ούτε εκκινούν ή συνεχίζονται σχετικές προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης.

Επισημαίνεται επίσης πως προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης, που έχουν ήδη εκκινήσει, ματαιώνονται.