Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού. Έως 31-07-2021 οι ενέργειες των Δήμων σχετικά με τις μισθώσεις.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2872-01/07/2021 η υπ’ Αριθμ. 78157 ΕΞ 2021 – 30/06/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β’ 1864) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 (Β’ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β’ 2697), 77616 ΕΞ 2020/16-07-2020 (Β’ 3072) και 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β’ 1798) όμοιες”.

Βάσει της ΚΥΑ:

«Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας, όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως την 31-7-2021. Από 01-08-2021 έως 31-08-2021 οι μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης, από το Δήμο, μέχρι 31-07-2021, στις αρμόδιες κατά χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες έως τις 05-08-2021»