Παρατηρήσεις Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ επί της 13.4.2020 Π.Ν.Π

Δημοσιεύτηκε έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΕ με θέμα: “Παρατηρήσεις αναφορικά με την ΠΝΠ 13-04-2020 (Α’ 84) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» καθ΄ ο μέτρο αφορά τους Ο.Τ.Α. α’
βαθμού .”