Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ

Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι εξείς Αποφάσεις, με τις οποίες παρατείνονται οι προθεσμίες υλοποίησης προγραμμάτων στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλοδημος ΙΙ:

  • ΥΠ.ΕΣ. 75574/09.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση IX Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 29878/18.04.2019 και συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.
  • ΥΠ.ΕΣ. 76022/15.11.2022, με την οποία τροποποιείται η Πρόσκληση V ΥΠ.ΕΣ. 4721/ 23.01.2019 και συγκεκριμένα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.