Παραλαβή δικαιολογητικών δαπανών με τη χρήση Τ.Π.Ε

Δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 107450 ΕΞ 2023/18/07/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την “Οδηγία για την παραλαβή δικαιολογητικών δαπανών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, γνωστοποιούνται διευκρινίσεις σχετικά με το ερώτημα εάν γίνονται αποδεκτά μη πρώτυπα τιμολίγια, τα οποία δεν είναι ηλεκτρονικά και τα λοιπά δικαιολογητικά δαπάνης με email.