Παράταση χρόνου υποβολής δηλώσεων (Φ.Π.Α., Εισοδήματος, Φόρου Διαμονής κλπ.)

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ Β’ 4265 – 30/9/2020 και ΦΕΚ Β’  4267 – 30/9/2020  οι υπ’ αριθμ. Α.1218 και Α.1219 Αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέματα: “Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020”, “Παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος.”.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις:

  1. ΦΠΑ
  2. Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας
  3. Φόρου διαμονής
  4. Φόρου εισοδήματος
  5. Παρακρατούμενων Φόρων

που έληγαν την 30/9/2020, λαμβάνουν νέα καταληκτική ημερομηνία, την 7/10/2020.

Ειδικά, για τις επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στις περιοχές, οι οποίες κηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις 20 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται έως και τις 26 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων συν των δηλώσεων, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου.